Sporočilo
  • Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

    Ta spletna stran uporablja piškotke za prijavo ter navigacijo. Z uporabo naše strani dovolite uporabo teh piškotkov na vaši napravi.

Izdelava 3D GIS modelov

Ulica prikazana s kubusi zgradb z oblikovanimi strehami
Primer 3D modela mesta z izdelanimi fasadami zgradb
Primer podrobnejšega 3D modela zgradbe, ki ima izdelan tudi podhod in notranjost
Primer 3D modela mesta iz časov Franciscejskega katastra z izdelanimi fasadami zgradb
Primer izdelave analize padanja senc zgradb

Izdelava 3D modelov posameznih hiš, četrti, mest, planov in zgodovinskega stanja.

Virtualno tridimenzionalno prikazovanje dejanskih pojavov v prostoru je predvsem tekom zadnjega desetletja doživelo precejšenj razvoj. Veliko lažje in prijetneje je upravljati nek prostor, načrtovati posege vanj, varovati njegovo kulturno dediščino, če imamo širši pogled na ta prostor. Predstava prostora s pomočjo 2D kart, ki prikazujejo le tlorise, letalskih fotografij in panoramskih posnetkov je zelo omejena in nam ne daje pravega občutka prostora, s katerim se ukvarjamo oz. ga preučujemo.

Današnja tehnologija nam omogoča izdelavo različnih 3D modelov najrazličnejših stopenj natančnosti in vsebine. Možna je izdelava preprostih modelov, ko na primer neko širše območje ponazorimo zgolj s kubusi zgradb, do zelo natančnih modelov stavb z njihovo notranjostjo vred. V tovrstnih 3D modelih je možno prikazovanje tudi raznih drugih prostorskih slojev kot so katastri, komunalna infrastruktura ipd.

Izdelati je mogoče tako 3D modele dejanskega stanja v prostoru, prostorskih planov v prihodnosti ali preteklega stanja na podlagi rekonstrukcije iz različnih virov. V današnjem informatiziranem svetu si je praktično nemogoče predstavljati izgradnje neke nove zgradbe, poslopja, kompleksa ali celo četrti brez da bi njen izgled in vključenost v prostor poznali že v naprej. Za izdelavo tovrstnih modelov potrebujemo podatke o sedanjem stanju v prostoru ter izrise planiranih posegov v prostor in načrtovanih zgradb. Iz tega izdelamo modele novih zgradb želene natančnosti, po potrebi (v primeru večjih posegov v relief) izdelamo (predelamo in interpoliramo) tudi nov DMR ter tako omogočimo nazoren prikaz bodočega stanja. Ko imamo 3D model narejen, lahko izdelamo tudi analize osončenosti območja in prikažemo sence, ki jih bodo novi objekti metali na okolico.

Za izdelavo 3D modelov sedanjega stanja se kot izhodišče po večini uporablja kataster zgradb ali pa se zgradbe preriše iz DOF posnetkov. V veliko pomoč so lahko tudi lidarski posnetki saj omogočajo zelo dobro določanje višin in tipov streh. V model lahko damo različne podlage (DOF, topografske karte, karte rabe…) ali pa kot objekte izdelamo tudi tlake oz. prometne površine.

Zanimivi in uporabni predvsem z vidika varovanja dediščine so 3D modeli nekega preteklega stanja. Stopnja natančnosti rekonstruiranja stanja je odvisna od količine in kvalitete podatkov o zgodovinskem stanju nekega območja in posameznih zgradb, ki so nam dostopni. Dober primer je rekonstrukcija stanja iz Franciscejskega katastra (leto 1819) saj nam ta daje natančne tlorise stavb. Za izdelavo fasad si lahko na primer pomagamo s starimi slikami, razglednicami mesta ipd.

Vsi omenjeni 3D modeli imajo lahko tudi poljubne pripadajoče atribute oziroma omogočajo vodenje raznih prostorskih baz, na primer zbirke podatkov o kulturni dediščini. Podatki so shranjeni v PostgreSQL bazi.

3D modele je mogoče dobiti zgolj v obliki za ogledovanje ali pa tudi z posebnimi orodji, ki omogočajo nadaljnje urejanje in dodajanje 3D modelov. Poleg tega nudimo tudi 3D printanje tako posameznih kot tudi večjih modelov – na primer 3D model celega mesta (glej Tiskanje 3D modelov).

 

Reference:

2010 3D model starega mestnega jedra Mestna občina Koper
2011 3D model posameznih načrtovanih gradenj (npr. dom starejših občanov v Olmu)

Mestna občina Koper

2011 Analiza padanja senc senc z novih objektov na okolico v Olmu

Mestna občina Koper